СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПРАГА!!!

СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПРАГА!!!

Цена от: 0.00 лв

ДАТА ЦЕНА РЕЗЕРВИРАЙ

Програма


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 „УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПРАГА“

I. Общи разпоредби
  1. Тази игра се организира от Уелкам Травъл ЕООД, ЕИК 175040287, като Организатор на страницата в интернет //www.welcometravel.bg  
  2.  Периоди на Играта от 01.03 – 01.08.201 г. до 22:59:59 часа.
  3. Участието в играта е обвързано с покупка.
  4.  Играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 години и всички юредически лица.
  5.  Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.
II. Механизъм на Играта
6. За да се включи в Играта, участникът трябва да направи резервация към Уелкам Травъл //www.welcometravel.bg   в офис или по имейл [email protected] . Всяка поръчка носи 1 точка, а всяка точка носи по едно участие. Например: човек с 5 точки си гарантира 5 участия, което увеличава шансът му  пет пъти от този на човек с 1 точка и съответно 1 участие.
III. Награди
7. Всички включили се в играта участват в томбола за наградата: “Уикенд за двама в Прага”
8. Наградата ще бъде дадена по следния начин:  – на 02.08.2018 г  печалившият номер на поръчка ще бъде изтеглен на случаен принцип .
9. Печелившият  ще бъде уведомен чрез страницата //www.welcometravel.bg , https://www.facebook.com/welcometravel/ и по телефона, който е оставил за връзка и ще бъде поканен да получи наградата си.
10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
11. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.
12. За да се възползва от наградата си, спечелилият трябва да се легитимира при получаване на наградата.
13. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на //www.welcometravel.bg.
14. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
15. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
16. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
17. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
18. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на играта от страна на участника.
19. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
20. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за неизползвана награда поради форсмажорни обстоятелства.
21. Участия, които не отговарят на условията ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
22. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.
23. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
24. В играта имат право да участват, но НЯМАТ право да спечелят награда всички служители на Организатора, както и техни близки и роднини.


Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 03700100001469 на ЗД „Евроинс”.
B2B login

Е-бюлетин

Новини

Онлайн Каталог