Условия за записване

Туристът има право да извърши временна резервация чрез попълване на резервационна бланка чрез уеб сайта на фирмата, по имейл, по телефона или в офиси на Туроператора или на Турагент. При наличие на възможност, временната резервация се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез плащане на депозит. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договор за организирано туристическо пътуване и внасяне на депозит.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).

1.   Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на посочената в съответната програма сума. Останалата сума се доплаща минимум 14 /четиринадесет/ работни дни преди датата на отпътуване.

2.   Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Уелкам Травъл” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок по банков път или в офис на “Уелкам Травъл” ЕООД. Междувременно подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

3.   В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от ЗТ. При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.

 Общи условия на “Уелкам Травъл” ЕООД за организирани
туристически пътувания(ТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи

 
I.ЗАПИСВАНЕ

 1. Туристът има право да извърши временна резервация (ВР) чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания-ТП, включително по телефона. При наличие на възможност ВР се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез плащане на депозит. Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).
 2. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% за човек от дължимата сума. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 14 /четиринадесет/ работни дни преди датата на отпътуване.
 3. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Уелкъм Травел” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок. Междувременно подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатеният депозит без платените суми за самолетни билети, които са невъзстановими след като бъдат издадени билетите.
 4. Записването за пътуване се извършва от лице над 18г., което се счита за титуляр по резервацията и всяка следваща комуникация относно промени, анулации, плащания и др. на Туроператора ще бъде само с посоченото лице.
 5. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.
 6. Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.
 7. Когато Потребителят резервира он-лайн чрез уебсайта на Туроператора, той е длъжен да предостави електронна поща за комуникация,както и актуален телефон за връзка,  като с това декларира съгласието си с тази форма на комуникация и всички рискове, свързани с нея. Електронната поща ще бъде използвана за изпращане на електронни билети, потвърждения и евентуални промени по пътуването. При промяна на електронната поща, Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора своевременно, за да се избегне загуба на информация. В противен случай, Туроператорът не носи отговорност за всички произтичащи последствия.
II.ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ
 1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът  длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, да ги подготви и внесе в съответното посолство срещу съответната такса обработка. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата, а също и за куриерските услуги, ако се налагат такива /например ако посолството не е в София/. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
 2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на виза, куриерските услуги /ако има/ и таксата обработка не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите и таксата обработка се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 80 от ЗТ. Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяването му.
 3. Туристът е в правото и задължението си да с запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за влизане/напускане и престой на територията на Р България или страната на избраната от него дестинация.
 4. Турист, ненавършил пълнолетие (България- 18г.), пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти пълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител или родителите, респективно попечителите, за пътуване зад граница.
 5. Туроператорът извършва медицинско застраховане на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП и е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. По желание на Туриста се сключва застрахователен договор – на по-високо ниво (с/без Аssistance) или за покриване на разходите в случай на загуба на багаж, или в случай на отказ от пътуване от страна на Туриста и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.
 6. “Уелкам Травъл” ЕООД препоръчва и предлага на туристите да сключат застраховка „Отмяна на пътуване“, която покрива рискове, свързани с отмяна на пътуването от страна на туриста по медицински или немедицински причини,
независещи от неговата воля и непредвидими към момента на сключване на договора. Застраховката може да се сключи и в офиса на “Уелкам Травъл” ЕООД. Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на плащане.
 1. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.
 2. При входящ туризъм чуждите Туристи трябва да имат съответна медицинска застраховка, важаща за РБългария, като при липса им се предлага такава.
 
III.ПЛАЩАНЕ:
 1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път на Туроператора.
 2. Депозит: Ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет, размерът на депозита е 30% (тридесет процента) от общата  цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок. Резервации, за които не е внесен депозит се считат за невалидни. За резервации с начална дата на пътуването по-малко от 14 (четиринадесет) дни се внася пълната сума по резервацията.
 3. Окончателно плащане: не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет.
 4. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси.
 5. Увеличението на цената на организираното пътуване е възможно, но не по-късно от 20 (двадесет) дни преди датата на заминаване при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването /пристанищни, летищни и др./, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване.
 6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя в двудневен срок от възникване на обстоятелствата по т.19, но не по-късно от 20 (двадесет) дни преди началната дата на пътуването. Промяна в цената с повече от 5%  (пет процента) се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
 7. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в  срок от 3 (три) след получаване на уведомлението за това, но не по-късно от от 7(седем) дни преди началната дата на пътуването.
 8. В случая на т. 20. Потребителят може  да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
22.1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
22.2. Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;
22.3. Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ, без сумата на платените самолетни билети.
22.4. Цената, заплатена за настаняване се отнася само за лицата по резервацията. Ако друго лице е допуснато от Потребителя в помещенията, резервирани от Потребителя, то той е отговорен пряко за това към съответния хотел.
23. Цените,  публикувани в уебсайта на Туроператора .www.welcometravel.bg, са валидни към датата на публикуване. Туроператорът си запазва правото да променя цените.
24. Последващо намаление на цените, в резултат на специални оферти, са валидни само за посочения период и не могат да бъдат прилагани за вече направени резервации.
25. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право по свой избор да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като прекрати договора, със съответните последици.
26. Туристът има право, в месечен срок преди началото на ТП, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. на лице.
 1. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на ТП, отделно.
 2. Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предостяването на допълнителни услуги извън описаните в договора се извършва по отделно споразумение на страните и за тях потребителят дължи допълнително заплащане. В случай, че допълнително заявената туристическа услуга, извън този договор,  не може да бъде предоставена поради обективни причини, Туроператорът възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея. Неосъществяването на допълнителната туристическа услуга не може да доведе до отказ от страна на потребителя от настоящия договор за организирано пътуване.
 3. При необходимост Туроператорът осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с:
 • Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006,
 • Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус;
 • Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища;

 
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
31. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
1. да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. да осигури задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователно дружество: „Застрахователно дружество Евроинс” АД и предостави на Потребителя оригинали или копие на застрахователната полица по застраховката преди пътуването. 
Медицински разходи по смисъла на Общите условия на медицинската застраховка са:
Разходи в случай на телесни наранявания на Застрахования, причинени единствено и пряко от злополука или в случай на акутно заболяване. Това са обичайни и разумни медицински или болнични разходи, свързани с: транспортиране на Застрахования с медицински транспорт до най-близката болница или до най-близкия лекар; амбулаторно лечение, хонорари на лекари и/или друг медицински персонал; прием в болница; провеждане на изследвания; рентгенова диагностика; лекарства и лекарствени средства по предписана от лекар рецепта, които са необходими и са част от лечението.
Застрахователят покрива разходите за проведеното лечение в болнично заведение, признато за такова от властите в съответната страна, в което пациентът е под постоянен лекарски надзор, което разполага с достатъчна диагностична и терапевтична техника и където лечението се провежда по строго научни и клинично изпитани в дадената страна методи.
За хоспитализацията следва да се използва местната болница или най-близката такава до мястото, където е отседнал Застрахования.
Спешна стоматологична помощ - Застрахователят възстановява разумно направените разходи за спешна стоматологична помощ само в случай на абсцес, пулпит или екстракция на зъб.
Разходи за репатриране.
 3. по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу  доплащане да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
32. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. За извършено плащане ще се считат:  плащанията в брой срещу надлежно оформен документ от служители на Туроператора и плащанията по банков път, с които е заверена сметката на Туроператора. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и турооператорът има право да откаже изпълнението на договора. При представяне на необходимите доказателства, потребителят има право да получи обезщетение на същата стойност при несключване или неизпълнение на договора от страна на туроператора.
33. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97 от Закона за туризма със застрахователна компания „ЗД Евроинс” АД – гр. София по Застрахователна полица №: 03700100000665. Сертификатът за сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” се представя на Потребителя преди началото на пътуването.
34. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
35. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
36. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) Точният час и място на отпътуване от България, рег. номер на автобуса и телефона на съпровождащия представител се съобщават два дни преди отпътуването.
(3) Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист.
37.  ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
38. Туроператорът си запазва правото да отмени пътуването, ако условията в дестинацията са се променили и Туроператорът не би могъл да осъществи пътуването без да изложи на риск сигурността на Потребителя. За такива условия се считат: военни действия, природни бедствия, стачки, епидемии, и други събития, представляващи заплаха за сигурността на Потребителя.
39 Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя относно отмяната на пътуването и условията за възстановяване на платената сума в най-кратък срок.
40. Ако събитията, описани в т. 38., възникнат по време на престоя на Потребителя в дестинацията, Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването и да предприеме всички необходими мерки за промяна на маршрута на пътуването.
41. Потребителят се задължава:
41.1. при пътуванe извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България, както и с изискванията за валидност.
41.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, лична карта (за лица над 14 г.), то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
41.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
41.4. да спазва законите на страната, за която пътува; правилата, установени от представителите на Туроператора и в съответните средства за настаняване. Неспазването на законите и правилата, както и непристойното поведение на Потребителя или поведение, нарушаващо нормалното протичане на пътуването, дава правото на Туроператора да откаже изпълнението на договора, без да дължи неустойки за това на Потребителя. В такъв случай Потребителят е отговорен относно по-нататъшното си настаняване, и обратно пътуване, като всички разходи са за негова сметка.
41.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, за което е длъжен да се информира сам .
41.6. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с намалена подвижност или здравословно състояние, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора в момента на записване за пътуване, Туроператорът се задължава да удовлетвори тези изисквания, но не може да гарантира за тях.
41.7. Ако Потребителят се нуждае от помощ от Туроператора по време на пътуването във връзка с възникнало заболяване или е станал жертва на престъпление, както и ако по молба на Потребителя Туроператорът е организирал по-рано отпътуване на Потребителя от дестинацията, или други специални приготовления, които пораждат допълнителни разходи, то тези разходи са за сметка на Потребителя и се заплащат от него в срок до 7 (седем) дни след края на пътуването.
41.8. Туристът е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на туриста или за не предоставени услуги поради неадекватното състояние или външен вид на туриста. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на туриста.
42. Потребителят има право:
42.1. В срок не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди датата на пътуването да уведоми Турооператора, че желае да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата  са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и че изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Ако туристическият пакет включва полет с редовни авиолинии, билетът не може да бъде прехвърлен на друго лице и сумата по него не се възстановява. Застрахователна полица също не може да бъде прехвърлена на друго лице и сумата по него не се възстановява.
 
V.ОТГОВОРНОСТ
43. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
44. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
45. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
46. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение  на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
1. Потребителя            
2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие ще се считат: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство.
В случаите по б. а – в), туроператорът си запазва правото  да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, без да дължи неустойки или обезщетения.
47. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
48. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен пряко или чрез туристическия агент да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да : 1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писменно споразумение към договора, което уточнява тяхото отражение върху цената, или : 2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителя декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.
49. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.
50. В   случаите, посочени в т. 48,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ може  да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
2. Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ  е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
3. Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
51. Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция - 3 дни след записване и внасяне на депозит. При отказ от пътуване платените от Потребителя суми за самолетни билети и медицински застраховки  не се възстановяват, независимо от сроковете на анулацията по-горе.
52. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП: повече от 3 месеца преди датата на пътуване – 0%; от 3 мес. до 30 дни – 30%; от 29 до 16 дни – 70%; по-малко от 15 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП;
Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.
53. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 52, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
54. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги, доколкото същите подлежат на връщане
55. При подаване на документи с неверни данни и неспазване  на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.
56. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни, преди началото, Туроператорът, след като уведоми Туриста, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
57. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица.
58. Туроператорът не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.
59. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен  риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на слуители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.
 
VI. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ.
60. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават чрез преговори по  взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Иска на потребител може да бъде предявен и неговия настоящ или постоянен адрес.
61. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена или устна форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място на съответния доставчик на услугата, които за първи път са повдигнати след края на престоя на  пътуващото лице, Туроператорът имаправо да не ги разглежда.
62. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга  към Туроператора в писмен или устен вид в срок не по-късно от 14 от откриване на несъответствието на услугата с договореното.Всяка друга уговорка в тази връзка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителя е недействителна и незаконосъобразна.
63. Туроператорът се задължава в срок от 30 (тридесет)  дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
64. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.
  
VII. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
65. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага Закона за туризма и приложимото българско законодателство.
66. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора ще се извършва в писмена форма.
67. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
68. Потребителят декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, и че приема тези условия, включително че дава съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор за целите на изпълнението му.
69. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

Защита на личните данни

Туристическа агенция „Уелкам Травъл“ ЕООД притежава удостоверение с №268164 за вписване в „Регистъра на администратора на личните данни и на водените от тях регистри“, с дата 18.06.2012 г. ТА "Уелкам Травъл" ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. ТА Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
ТА "Уелкам Травъл" ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
- има изрично писмено съгласие на клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 


2015
Общи условия за застраховка Помощ при пътуване в чужбина
PDF документ 132.63KB
Общи условия за застраховка Отмяна на пътуване
PDF документ 126.16KB
B2B login

Е-бюлетин

Онлайн Каталог